Panathlon-verklaring

De Panathlon-verklaring over ethiek in de jeugdsport

De Panathlon-verklaring legt gedragsregels vast voor het nastreven van positieve en ethische waarden in de jeugdsport. Alle sportorganisaties streven dezelfde basisbeginselen van de Panathlon na en dragen deze actief uit.
Panathlon komt van het Grieks en betekent ‘bijeenbrengen van sportverenigingen’. En in dit opzet zijn we in Pelt geslaagd met het bijeenbrengen van alle jeugdvoetballers.

We verklaren dat:

1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

• Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.

• We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.

• We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de Fair Play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.

• We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen. Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. “Laat-maturen”, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van “vroeg-maturen”, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

• We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.

• We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf… 

• We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen. 

• We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

• We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

• We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook proactief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport'. Alle kinderen hebben het recht om

• Sport te beoefenen

• Zich te vermaken en te spelen

• In een gezonde omgeving te leven

• Waardig behandeld te worden

• Getraind en begeleid te worden door competente mensen

• Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden

• Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie

• In veilige omstandigheden aan sport te doen

• Te rusten

• De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven. 

Zeg ‘Nee’ tegen pesten

Gedragscode: Wanneer u als ouder bij uw kind signalen opvangt over pesten, over gepest worden en/of wanneer uw kind vertelt over pestgedrag bij anderen, weet dan dat onze club FC Esperanza Pelt open staat voor deze problemen. Het signaleren van pesten stellen we op prijs, in tegenstelling van het pesten zelf!

Meldpunten :

• Ombudsman: Eric Mertens 0497/539982 of eric.mertens8@telenet.be 

• Bevoegde trainer of afgevaardigde

• TEAM-TVJO

U bent soms beter geïnformeerd over het pesten dan onze trainers en of afgevaardigden. Daarom willen wij met u samenwerken en samen met u zoeken hoe uw kind geholpen kan worden. U kan steeds met de trainer/afgevaardigde of ombudsman contact opnemen voor een afspraak. Op deze wijze kan u rustig uw verhaal doen, zonder dat u in het oog van het publiek op de club moet verschijnen. Bij elk pestgedrag wordt van de veroorzaker verwacht dat hij/zij zo snel mogelijk de situatie herstelt. 

Stappenplan:

a) Bij pesten volgt altijd een eerste gesprek met de betrokken speler(s) (eventueel ouders), de trainer, ombudsman of TEAM-TVJO.

b) Indien de gesprekken niet tot het gewenste resultaat leiden, zal de sanctiecommissie ingeschakeld worden, die een eventuele maatregel zal kunnen opleggen.

Gedragscode voor de spelers, trainers, afgevaardigden…

Alle spelers, trainers, afgevaardigden, coördinatoren, jeugdbestuursleden… van onze club zullen onmiddellijk de ombudsman, TEAM-TVJO of het hoofdbestuur inlichten indien er sprake is van pesten of een groot vermoeden van pesten is. 

Meepesten:

Zeg neen en durf uitkomen voor je mening. Een groep die pest, daarvan is iedereen de pester! Spelers die niet durven weigeren of hun afkeur laten blijken, maken het pesten mogelijk en laten pesten toe. En dat is even erg als pesten! Toon duidelijk dat je het niet eens bent dat er gepest wordt en ontferm je over de gepeste medespeler.

Word je gepest:

Vecht of scheldt nooit terug. Maak je niet schuldig aan dezelfde dingen. Probeer – zelf - een oplossing te vinden voor het probleem, praat met anderen (medespeler, ouders, trainer, …) of je kan dit melden via :

• Ombudsman : Eric Mertens 0497/539982 of eric.mertens8@telenet.be 

• Bevoegde trainer en/of afgevaardigde

• TEAM-TVJO 

Ben je zelf de pester:

Dan ben je in de fout !!! Stop onmiddellijk met pesten en maak het goed met degene die je hebt gepest. Geen mooie praatjes, je moet het echt menen zodat je met pesten stopt.

Internationale steun voor de Panathlon-verklaring
Panathlon-verklaring als kapstok voor waarden
Bij de uitwerking van alle sportieve acties staan de positieve gedragsregels van de Panathlon-verklaring centraal. Aan alle initiatiefnemers van sportprojecten worden gevraagd dit charter te ondertekenen en in praktijk te brengen. Wij als FC Esperanza Pelt doen hier graag aan mee.
Voor kampioenen en niet-kampioenen.
De Panathlon-verklaring luidt in het kort als volgt:
- We geloven in de positieve effecten van sportbeoefening zoals integratie, fairplay, vriendschap, …
- Positivisme staat centraal.
- Discriminatie, doping en misbruik horen niet thuis in de sport
- Elk kind krijgt de kans om een kampioen te worden, maar heeft ook het recht om geen kampioen te worden.
Dit volgens het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’
“Uittreksel uit de Panathlon-verklaring over ethiek in de jeugdsport – 24 september 2004”