Gedragscodes

SPECIFIEKE GEDRAGSCODES SPELERS

De oudere spelers zijn de voorbeelden voor de jongere spelers.
Onderling de regels naast het veld laten naleven om op het veld optimaal te presteren.

Algemene gedragscodes:
- Respect tonen
      - Onder elkaar
      - T.o.v. de scheidsrechter en hun beslissingen
      - T.o.v. de tegenstanders, hun begeleiders en hun supporters
      - T.o.v. het materiaal en de accommodatie
- Sportief gedrag boven alles.
- De algemene gedragsregels beschreven in het “Huishoudelijk reglement” dienen gerespecteerd te worden.
- Alle spelers dragen de clubkleding voor, tijdens en na de wedstrijd. Ook de spelers die als toeschouwer aanwezig zijn.
- Alle spelers vanaf U14 die niet in de selectie werden opgenomen (geschorst, gekwetst…) worden op de thuiswedstrijden verwacht. Deze aanwezigheid is verplicht. Groep boven individu! Bij de elftallen U10 tot en met U13 wordt de aanwezigheid op de wedstrijden ten zeerste op prijs gesteld.
- Alle gekwetste spelers (U10-U19) worden op woensdag verwacht om aan de REVA-training deel te nemen.
- Een speler dient zich bij ziekte of kwetsuur tijdig af te melden voor training of wedstrijd.
- Correct gedrag en vriendelijkheid moeten gelden op en naast het veld.
- Opvolgen van de regels m.b.t. de clubkleding zodat er uniformiteit is bij onze wedstrijden, op tornooien en bij activiteiten.
- WIJ DULDEN GEEN DRUGS EN ALCOHOL.
- WIJ DULDEN GEEN DOPING.

Gedragscodes in de kleedkamer
- De kleedkamers en de bijbehorende structuren moeten met respect betreden worden en dienen proper en zuiver achtergelaten worden. Het afval dient in de voorziene vuilbakken gedeponeerd worden.
- De voetbalschoenen dienen buiten op de voorziene plaatsen zuivergemaakt te worden en indien nodig doet men de schoenen uit vooraleer men de kleedkamers betreedt.
- In de kleedkamers en de bijbehorende infrastructuren houdt men de bal in de handen en wordt er NIET gelopen.
- Water is een kostbaar goed! Men dient dan ook spaarzaam met water om te gaan. Zowel bij het douchen, alsook bij het bijvullen van drinkflessen.
- Er mag niet gefotografeerd of gefilmd worden in de kleedkamer.
- We wachten na de wedstrijd tot iedereen klaar is en gaan dan in groep naar de kantine.

SPECIFIEKE GEDRAGSCODES TRAINERS EN AFGEVAARDIGDEN

- Wees redelijk in eisen tegenover jezelf en de speler, m.b.t. de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
- Leer je spelers dat de regels voor iedereen gelden. Spreek spelers aan die zich niet aan de afspraken houden aan, maar hou ook rekening met andere factoren.
- Schreeuw niet en maak de spelers nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
- Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.
- Elk kind heeft mogelijkheden en kwaliteiten, je moet ze willen zien. Je kunt de speler bewust maken van zijn/haar kwaliteiten.
- Vertrouwen geven geeft vertrouwen en is een hulpmiddel voor een positief sportresultaat.
- Behandel je spelers zoals je zelf zou willen behandeld worden.
- Deel waar mogelijk de spelers in volgens leeftijd, vaardigheid, motivatie en fysieke gesteldheid.
- Bedenk dat spelers voor hun plezier sporten en iets willen leren. Winnen is een onderdeel van de sport, verliezen ook.
- Als trainer ben je verantwoordelijk voor het aanleren van de sport en voor het gedrag van de jongeren tijdens de training. Besteed aan beide aspecten voldoende aandacht en neem je verantwoordelijkheid hierin op. Je kan er de aandacht op vestigen wat voor jou de belangrijkste regels zijn door deze op voorhand kenbaar te maken.
- Zorg bij de spelers voor een goede mix tussen sporttechnische oefeningen en spelvormen tijdens de training.
- Ook voor en na de trainingen heb je een taak en verantwoordelijkheid. De vlotte samenwerking en communicatie met ouders, andere trainers, bestuurders, … maakt hier deel van uit. Als iedereen doet wat van hem verwacht wordt (en zelfs een beetje meer), dan is het fantastisch samenwerken!
- Werk aan je eigen competentieniveau: school je regelmatig bij.
- Laat je niet ontgoochelen door een minder resultaat van je spelers. De prestatie van je spelers is slechts een momentopname, jouw kwaliteit als trainer is een constante!
- Spelers zijn heel vatbaar voor jouw advies: geef feedback!
- Communiceer positief, ook non-verbaal!
- Wees concreet en duidelijk in je communicatie.
- Let op je manier van communiceren: ironie schept verwarring bij jonge spelers, let ermee op! Geef concrete en duidelijke tips.
- Als trainer in functie wordt er niet gerookt binnen de accommodatie.
- Maak onderscheid tussen feiten en interpretatie.
- Hou rekening met de leefwereld van je spelers. Zijn er examens: erken de bezorgdheid van ouders en spelers en spreek af wat je van hen verwacht tijdens examenperiodes (vb. min 1 keer per week komen trainen). Hou er ook rekening mee dat er tijdens examens meer vermoeidheid en stress is.
- Geef het sportieve gedrag aan je spelers mee en waak over de fairplay.
- Werk met duidelijke afspraken en routine. Routines zijn herkenbaar, vergroten controle en geven je een middel om gericht bij te sturen.
- Zorg ervoor dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor de leeftijd en de vaardigheid van de spelers. Leer spelers aan met zorg om te gaan met materiaal en accommodatie.
- Heb oog voor elk kind achter de speler. Een compliment is een basisfundament om tot een positief zelfbeeld te komen.
- Blijf een langdurig geblesseerde speler bij de training betrekken.
- Bespreek een actieplan voor gekwetsten met de REVA-trainster.

SPECIFIEKE GEDRAGSCODES OUDERS

De opleiding van Uw kind en het plezier hebben aan de sport is ons gemeenschappelijk doel. Ouders en FC Esperanza Pelt zouden zich daarom als partners moeten opstellen en zich wederzijds moeten steunen.
Als ouder heeft U een voorbeeldfunctie ten opzichte van het kind. Terzelfdertijd vertegenwoordigt u de club FC Esperanza Pelt. Daarom zouden we U het volgende willen vragen:
- Toon respect
            - Onder elkaar
            - Ten opzichte van trainers, stafleden en vrijwilligers
            - Ten opzichte van de tegenstanders en hun supporters
            - Ten opzichte van scheidsrechters en hun assistenten
            - Ten opzichte van het materiaal en de accommodatie
- Moedig onze teams aan in plaats van Uw zoon/dochter aanwijzingen te geven.
- Concentreert U zich op de lange termijn ontwikkeling van uw zoon/dochter en aanzie uw kind in de eerste plaats als zoon/dochter en niet als voetbalspeler.
- Moedig uw kind aan om nieuwe uitdagingen op te zoeken en aan te gaan.
- Leg de verantwoordelijkheid van de voorbereiding op zijn/haar sport bij Uw kind (schoenen poetsen, voetbaltas klaarmaken, telefoneren met de trainer…).
- Waardeer en beloon de ijver, het juiste gedrag en de inspanningen die uw kind telkens weer aan de dag legt.
- Ga met uw kind respectvol en normaal om, ook al heeft zijn/haar team verloren.
- Als u vragen of problemen hebt, neem dan gerust contact op met onze ombudsman of TEAM-TVJO.

Wij dragen tolerantie hoog in het vaandel. Wij distantiëren ons dan ook uitdrukkelijk van racisme en/of grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van spelers, trainers, scheidsrechters…kortom ten opzichte van andere MENSEN! Zou het tot grote of herhaaldelijke incidenten hieromtrent komen, behoudt de club zich het recht om desbetreffend de dader(s) te sanctioneren.

Wij wensen U en Uw kind veel plezier en succes, en wij verheugen ons op een gemeenschappelijke en een vertrouwensvolle samenwerking!!

Veel plezier bij de sport van Uw kind!!