Scouting

Scoutingplan en scoutingsysteem

Scouting gebeurt op basis van de behoefteanalyse die gemaakt wordt binnen het scoutingteam en in samenspraak met TEAM-TVJO en de trainers/coördinatoren.
Er wordt vooral gescout naar talentrijke spelers voor de groepen die nood hebben aan kwalitatieve versterking of om tot comfortabele aantallen te komen zodat aan iedereen voldoende speelgelegenheid kan geboden worden. Ook wordt er gekeken naar trainers, die een meerwaarde zouden kunnen bieden voor onze jeugdopleiding.
Scouting is op het interprovinciale niveau een belangrijke factor in het proces om talentrijke spelers uit onze regio op te leiden. Binnen onze jeugdopleiding is scouting 2-ledig, namelijk interne scouting en externe scouting.

Interne scouting
De interne scouting is een zeer belangrijke pijler in de jeugdopleiding. Onze interne scouts, Dimitri en Ronny, bezoeken wekelijks trainingen en wedstrijden om opmerkelijke spelers te bekijken. Spelers die absoluut aan de spelersprofielen voldoen, worden bekeken en er wordt nagegaan of we deze spelers niet extra kunnen “prikkelen” door speciale trainingen (linietraining) aan te bieden, een aantal trainingseenheden met een oudere leeftijd laten te trainen, een (voorlopig?) doorschuiven naar een leeftijdscategorie hoger…
Maar ook de spelers die (kortstondig of langere tijd) minder dan gemiddeld presteren, worden bekeken. We trachten dan ook een verklaring te vinden voor het “anders” presteren. Is het de groei, zijn er problemen op school of binnen het gezin, is er soms sprake van “overload”? … Zeker bij deze spelers gaan we trachten extra aandacht te geven door middel van ontlasting (REVA-training), aanbieden van studiebegeleiding, specifieke trainingen om aan bepaalde zaken te werken…

Externe scouting
Bij de externe scouting gaan de scouts onder leiding van de hoofdscout een aantal wedstrijden bekijken binnen onze directe regio (in een straal van +/- 15km). Deze vorm van scouting vindt vooral plaats in de periode november tot en met februari.
Bij het detecteren van kandidaat-spelers/-trainers worden er scouting-fiches gemaakt van deze spelers of trainers. Deze spelers/trainers worden dan ook door een andere scout bekeken/beoordeeld. Als er een overtuiging is, dat deze spelers/trainers een meerwaarde kunnen zijn voor onze elftallen, wordt er door de hoofdscout contact genomen met de spelers (en de ouders) of de trainers. De spelers worden dan uitgenodigd op één van onze talentenavonden, de trainers worden uitgenodigd voor een gesprek met TEAM-TVJO.  Deze talentenavonden worden georganiseerd eind november en eind februari. Op deze trainingsmomenten krijgen ze een (circuit)training aangeboden waarin verschillende trainingsthema’s (basistechniek, snelheid/wendbaarheid, spelinzicht, … verwerkt zitten.
Na evaluatie van het aanwezige spelerspotentieel en de evaluatie van de aan te werven spelers in de vergadering van het scoutingteam samen met het Team-TVJO, kan de speler uitgenodigd worden tot een beperkte eindselectie of kan er beslist worden om sommige spelers te overtuigen om voor FC Esperanza Pelt te kiezen.
Spelers die zichzelf aanmelden, worden ook op deze manier geëvalueerd. Bij een positief signaal krijgen ze eveneens een uitnodiging om te komen trainen. Bij negatief signaal ontvangen ze een brief van niet-aansluiting.
Beloftes worden er nooit gemaakt. Wel krijgen onze nieuwe spelers minstens 2 jaar om zich te profileren.

Doel
Het doel van onze scouting is het kunnen aantrekken van jonge, talentvolle spelers om door middel van een eigen opleiding deze te laten doorstromen tot de A-kern of indien nodig voor een bepaalde tijd te stallen bij de B-kern.
Als belangrijk subdoel wordt gestreefd naar een goed niveau van alle jeugdploegen.
Het is de bedoeling om eerst onze eigen ploegen te doorlichten om zodoende over voldoende gegevens te beschikken over de kwaliteiten van onze verschillende teamspelers.
Aan de hand van de evaluaties van onze spelers zullen de nodige conclusies genomen worden in functie van het vormen van de interprovinciale elftalkernen. We trachten dus eerst spelers die al in onze opleiding zijn, de optimale kans te geven om door te groeien.

Visie
Jeugdscouting begint bij de onderbouw (U8-U9). 
Hoe vroeger de ontdekking, hoe sneller ze zich de cultuur en de gewoonten van de club eigen kunnen maken. Bovendien worden ze op een verantwoorde manier opgeleid, wat de doorstroming naar een hogere categorie bevordert.
Bij alle categorieën kan zowel gewestelijk als provinciaal gescout worden. Voor de onderbouw worden er ook speciale talentendagen (voetbalkennismakingsdag of voetbalvriendjesdag) georganiseerd.
Bij de scouting van spelers uit middenbouw (vanaf U10) dienen we rekening te houden met eventuele “stoorfactoren” die tijdens hun lichaamsontwikkeling kunnen optreden (groeispurt, schoolproblematiek…). Jonge spelers verliezen een stuk van hun kwaliteiten als er lichamelijke en/of mentale belastingen aanwezig zijn.
Vanaf bovenbouw (U14-U17) kan er gerichter gescout worden in functie van de gezochte spelersprofielen waarvoor uit de evaluaties gebleken is dat er niet voldoende kwaliteit in eigen rangen te vinden is.

Heb je voetbaltalent en wil je voetballen bij FC Esperanza Pelt, mail dan jouw naam, geboortedatum en contactgegevens naar scouting@esperanzapelt.be en vervolgens word je uitgenodigd voor een testtraining.